, I, . . . . I = 1/2 S miZ2i, Zi - i, m - (. . - 1 ).   , , . . ., .

: