, 1) n = 1. 1 . 2) , , - (, ); . ,

, . ., ,

., ,

(, ), . . ( ; . ). 3) . , . . , b, ab = 1.

: