( . choáne - , ), . . . . , , , ., . . , - , . . . , , , , ., , , . , , , . . , , . , .


: